Disclaimer

Lanzarotevakantie.nl doet er alles aan om deze website up-to-date en accuraat te houden.
Mocht u toch iets tegenkomen dat niet klopt of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Geef aan waar op de website u de informatie leest. We bekijken dit dan zo snel mogelijk. Stuur uw reactie per e-mail naar: bekrimedia@gmail.com.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken.

Voor eventuele schade geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën die door of namens Top5checker.nl via deze website zijn verstrekt, aanvaardt Top5checker.nl geen aansprakelijkheid.

Reacties en privacy vragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen een termijn van 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe verzoeken laten wij u binnen 1 maand weten of wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Lanzarotevakantie.nl stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik.

Lanzarotevakantie.nl zal hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen treffen, onder meer rekening houdend met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde partij.

Lanzarotevakantie.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere verwijzing wordt gemaakt. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Lanzarotevakantie.nl of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Lanzarotevakantie.nl een gebruikerslicentie heeft verkregen.

De website zelf en alle teksten vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding GelijkDelen 3.0 licentie, tenzij anders aangegeven. Mocht u vragen of problemen hebben met de toegankelijkheid van de website, neem dan gerust contact met ons op.